HUR SÄKER ÄR EN
DIGITAL SIGNATUR?
Det finns många lösningar på marknaden.
Vissa är tryggare än andra.
CSign uppfyller alla krav för att vara juridiskt bindande.
JURIDISKT BINDANDE ELEKTRONISK SIGNATUR
Det finns många lösningar på marknaden.
Vissa är tryggare än andra.
CSign uppfyller alla krav för att vara juridiskt bindande.

JURIDIKEN OM EN ELEKTRONISK SIGNATUR
ÄR JURIDISKT BINDANDE ÄR OMFATTANDE OCH KOMPLICERAD

Juridiken kring elektronisk signering är omfattande och många gånger komplicerad. ChamberSign, som är den del av DevCode Group, har över tio års erfarenhet av de juridiska aspekterna kring elektronisk signering.

Vi arbetar uteslutande med juridiskt säkra certifikatlösningar som e-legitimationer och e-tjänstelegitimationer. Utöver detta så har vi även kopplat på ett antal unika tjänster som syftar till att stärka den juridiska säkerheten ytterligare, tjänster som även ger mervärden.

Du kan med andra ord känna dig helt trygg med elektroniska signaturer via CSign.

Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering

Det finns ett it-politisk mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. År 2012 tillsatte dåvarande regeringen Digitaliseringskommissionen med uppdraget att verka för att det it-politiska målet uppnås. Under årens lopp har uppdraget för kommissionen förändrats något. De ska utifrån nuvarande uppdrag lämna sitt slutbetänkande den 31 december 2016.

RÄTTIGHETER

Har den som ska signera rätten att företräda organisationen?

Läs mer

KVITTO

Innehåller signeringen all den information som krävs?

Läs mer

LAGRING

Hur lagras signeringen så att äktheten inte kan ifrågasättas?

Läs mer

LAGSTIFTNING

Läs mer om i gällande lagstiftning.

Läs mer

RÄTTEN ATT SIGNERA

En viktig fråga som du bör att ställa dig är om din motpart som ska signera, har rätt att företräda sin organisation.

I CSign görs alltid en automatisk kontroll om företrädaren är firmatecknare. Om företrädaren inte är firmatecknare så tar vi in en fullmakt som påvisar rätten att företräda organisationen.

Information om rätten att signera lagras tillsammans med signaturen.

Mervärdet för dig är att du inte längre behöver hantera en massa fullmakter. Vi gör det åt dig så att du kan fokusera på det som är viktigt för din verksamhet.

CSigns funktion för automatisk kontroll av firmateckningsrätt är unik på den svenska marknaden.

KVITTO MED SPÅRBARHET

För att din signering ska vara juridiskt hållbar så måste du få ett kvitto som innehåller all viktig information. Det är även viktigt att informationen är spårbar så att det går att verifiera att informationen inte har förändrats.

I det kvitto du får vid signering i CSign ingår bland annat;

– datum och klockslag för när dokumentet signerades, och
– en så kallad SHA256 checksumma av alla filer för att säkerställa att inga förändringar gjorts i dokumentet.

Vidare så säkerställs och loggas alltid de signerande parternas identitet via e-legitimation eller tjänstelegitimation.

I CSign har vi anpassat innehållet i kvittot så att det, inte bara är säkert, det är även lätt att förstå vid en eventuell rättslig prövning.

LAGRING HOS OBEROENDE TREDJE PART

Om du hamnar i en rättslig tvist, hur skönt skulle du tycka det vore om en stark inom området erkänd oberoende tredje part intygade signaturens äkthet?

Alla kvitton som genereras i CSign lagras i våra säkra databaser. I tillägg lagras det automatiskt även ett kvittot i ett så kallat notariat hos en oberoende tredje part.

Att kvittot lagras hos en oberoende tredje part innebär för dig som kund att signaturens äkthet alltid kan dubbelkontrolleras. Detta stärker säkerheten i CSigns tjänster så att ni och era motparter kan känna er helt trygga med att innehållet i ett kvitto inte har ändrats.

Vi har ett samarbete med Stockholms Handelskammare som agerar oberoende tredje part i våra tjänster.

LÄS MER

EU-direktiv1999/93/EG

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer

Länk till EU-direktivet
Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer

Lagen syftar till underlätta användningen av elektroniska signaturer, genom bestämmelser om säkra anordningar för signaturframställning.

Länk till lagen
Regeringens proposition 1999/2000:117

Den proposition och övriga förarbeten som ligger till grund för lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Det är i propositionen det går att läsa hur lagstiftaren tänkte kring de olika paragraferna i lagen.

Länk till propositionen

ÄVEN OFFENTLIG FÖRVALTNING
KÄNNER SIG TRYGG MED CSIGN

Kontakta oss

Skicka oss ett meddelande så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search